CRIS "Registru" - Expo.md
CRIS "Registru"

CRIS "Registru"

Adresa: Chisinau Puskin 42

022 257070
Descriere companie:

La 19 septembrie 1995 a fost semnat Certificatul privind înregistrarea Întreprinderii de Stat "Registru". Această zi a devenit ziua de naştere a uneia din principalele întreprinderi ale Republicii Moldova, căreia i-a fost atribuit un rol semnificativ şi istoric în dezvoltarea Sistemului Naţional de Paşapoarte, Registrului de Stat al Populaţiei şi a informatizării ţării în întregime. Întreprinderea de Stat "Centrul Resurselor Informaţionale de Stat "Registru" este una din întreprinderile subordonate ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, a cărei activitate de bază este orientată spre atingerea scopului de importanţă statală al secolului XXI – informatizarea Republicii Moldova şi edificarea societăţii informaţionale prin realizarea Strategiei naţionale "Moldova electronică". ÎS "CRIS "Registru" este unicul furnizor de produse şi servicii informaţionale pe piaţa tehnologiilor informaţionale a Republicii Moldova, care de asemenea realizează procese integraţionale de formare a resurselor informaţionale de stat.

Serviciile ÎS "CRIS «Registru":
•Perfectarea şi eliberarea documentelor de importanţă statală
•Proiectarea şi crearea sistemelor informaţionale automatizate privind evidenţa şi controlul de stat al obiectelor
•Acordarea informaţiei din registrele informaţionale de stat
•Prestarea serviciilor informaţionale electronice
•Perfectarea legitimaţiilor, permiselor, cardurilor discount
•Perfectarea ştampilelor, sigiliilor, sigilatoarelor, gravarea cu lazer
•Elaborarea machetelor în original ale documentelor bancare şi hîrtiilor de valoare
•Efectuarea expertizei şi cercetărilor tehnico-ştiinţifice
•Efectuarea instruirii elementare în domeniul computerului şi limbilor străine

Gradul înalt de înzestrare tehnică şi tehnologică, potenţialul ştiinţific şi intelectual, precum şi producerea diverselor servicii informaţionale oferă ÎS "CRIS "Registru" posibilitatea de a pleda în calitate de contractor general privind crearea Sistemului informaţional naţional şi subsistemelor de bază ale acestuia, precum şi de a participa activ la formarea sistemului naţional de prestare a serviciilor informaţionale în Republica Moldova, în special a celor electronice.